Bu internet sitesinde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır. Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Sitesi Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
 
Aydınlatma Metni
 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN PLATFORM AYDINLATMA METNİ

Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş. (“Menarini” ve/veya “Veri Sorumlusu” olarak anılacaktır) bu Dijital Etkinlik Platformunu (“Platform”) ziyaretiniz ve erişiminiz sürecinde elde edeceğimiz kişisel verilerinize ilişkin olarak Veri Sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz. Menarini, kişisel verileri başta KVKK hukuki dayanağını KVKK’dan alan ikincil mevzuat olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükteki sair mevzuata ve Kişisel Verilerin Korunması Kurumu kararlarına (“Veri Koruma Mevzuatı”) uygun olarak işlemektedir.

1. Veri Sorumlusu ve Bilgileri

Veri Sorumlusu Unvanı: Menarini Sağlık ve İlaç San. Tic. A.Ş.

Adres: Maslak Mh. Sümer Sk.N.4 Maslak Office Building (Mob) Kat.7-8 Maslak Sarıyer İstanbul

Telefon Numarası: [2124671111]

Faks: [2124671212]

E-posta adresi: [menarinisizinle@menarini.com.tr]

2. İşlenecek Olan Kişisel Verileriniz

Platform üzerinden katılım göstereceğiniz toplantılar kapsamında işlenen Kişisel Verileriniz, toplantıya katılım göstermeniz öncesinde tarafınızca sağlanan kimlik bilgileriniz, (ad-soyad, TC Kimlik No, mesleki bilgileriniz, (unvan, uzmanlık alanı, çalışılan kurum tipi ve bilgisi, çalışılan il/ilçe bilgisi), iletişim bilginiz (e-posta adresi) ve bunun yanında, toplantı katılımınız kapsamında Platform üzerinden hizmetlerin sunulması için detayları İnternet Sitesi Gizlilik Politikası’nda belirtilmiş olduğu üzere IP adresinizi, ziyaret tarih ve süresini içerir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları

Kişisel Verileriniz, Platform üzerinden sunulan toplantılara katılım göstermenizi sağlamak, Platform kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi ve ziyaretlerin istatistiki analizlerini yapmak, gerekli olması halinde Sağlık Bakanlığı gibi yetkili idari birimlere bildirimleri yapmak amaçları ile işlenecektir. Bunun yanı sıra “Menarini Sizinle” internet sitesine üye olmadığınız takdirde ve rızanız olduğu durumda e-posta aracılığıyla size bir sonraki toplantılar hakkında bilgi sağlamak ve bildirimde bulunmak için veri, ses, görüntü içerikleri vb. elektronik iletilerin paylaşılması amacıyla e-posta iletişim bilginiz de işlenebilecektir.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel Verileriniz Platform üzerinden sunulan toplantılara katılım göstermenizi sağlamak için elektronik formlar ile tarafınızca doldurularak otomatik yollarla toplanabilir, işlenebilir ve aktarılabilir.

Kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlemekteyiz:

- Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; (Örn: bilimsel/eğitsel faaliyetler, etkinlikler ve toplantılara ilişkin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na ilgili mevzuat kapsamında bildirimde bulunmak amacıyla)

- Olası bir şikayet veya doğacak uyuşmazlıklarda bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve Veri Sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; (Örn: mahkeme, icra dairesi, hakem heyeti gibi resmi kurum ve kuruluşlara karşı her türlü cevap, itiraz ve dava hakkının kullanılması, uyuşmazlıklara ilişkin görüşme ve anlaşma süreçlerinin yürütülmesi, yetkili kamu/resmi kurum ve kuruluşların tarafımızdan bilgi talep etmesi halinde gerekli bilgilerin temin edilebilmesi, sizlerin tarafımızdan bilgi talep etmesi veya yasal haklarınız kapsamında başvuruda bulunmanız halinde gerekli bilgilerin tarafınıza temin edilebilmesi amacıyla)

- Kişisel verilerinizin yurt dışına aktarımı ve tarafınıza yollanacak elektronik ticari iletiler için kişisel veri işlememizin hukuki sebebi ise açık rızanızdır. Bu yönde verdiğiniz açık rızanızı her zaman yukarıda anılmış adreslerden Veri Sorumlusu’na yazılı talebinizi göndererek geri alabilirsiniz.

5. Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz açık rızanızın bulunması halinde Menarini’nin iş faaliyetlerinin yürütülmesi için hizmetlerinden faydalanılan yurt dışındaki yahut veri tabanları yurt dışında bulunan üçüncü kişi konumundaki hizmet sağlayıcılara veya bulut hizmet sağlayıcılarının veri tabanlarına, Menarini’nin iş süreçlerinin yürütülmesi ve denetlenmesi için gerekli olması nedeniyle yurt dışında yerleşik yetkili Menarini grup şirketlerine, farklı tüzel kişiliğe sahip global şirketlerine, bağlı iştiraklerine, Menarini’nin, faaliyetlerini etkin şekilde yürütebilmek için kullanmakta olduğu global veri işleme sistemlerine kaydedilmek ve işlenmek üzere yurt dışına aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılırken açık rızanıza dayanılmaktadır. Bu yönde verdiğiniz açık rızanızı her zaman yukarıda anılmış adreslerden Menarini’ye yazılı talebinizi göndererek geri alabilirsiniz.

Bunun yanı sıra KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve gerekli olması halinde açık rızanız dahilinde, yukarıda açıklanan faaliyetler kapsamında, kişisel verileriniz gizlilik yükümlülüğü bulunan çalışanlarımıza ve bildirim yapılması gereken yetkili idari birimlere de aktarılacaktır.

6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

KVKK’nın 11. Maddesi kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişilerin hakları düzenlenmektedir ve bu madde uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz. Menarini ve/veya iştirakleri olarak, yürürlükteki mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimiz saklı kalmak kaydıyla, sahip olduğunuz bu hakları istediğiniz her zaman ve en uygun şekilde kullanabileceğinizi taahhüt ederiz.

• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

• Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya yok edilmesini isteme,

• Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı her zaman menarinisizinle@menarini.com adresine e-posta göndererek yahut yukarıda yer alan açık adrese yazılı talebinizi ileterek kullanabilirsiniz.